Jesienny spis liczników

W dniu 23.09.2021r (czwartek) od godz. 10:00 będą spisywane stany pod liczników zużycia prądu na poszczególnych działkach. Zarząd zachęca działkowców do uczestnictwa w tej operacji.
Pod liczniki zużycia prądu znajdujące się w skrzynkach, będą spisywane przez komisję powołaną przez Zarząd, która wykona dokumentację fotograficzną i na tej podstawie zostaną zrobione zestawienia dla każdej działki.

W przypadku liczników wody miejskiej prosimy działkowiczów o przesłanie zdjęcia licznika mailem na adres ogrodu lub SMS-em do kogokolwiek z zarządu ogrodu. Osoby nie posiadające takiej możliwości proszone są o podanie stanu licznika telefonicznie lub osobiście. Stan zużycia wody można podawać od dnia dzisiejszego.

WNIOSEK O DOTACJĘ

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego RELAKS w Pruszkowie złożył wniosek do Okręgu Mazowieckiego PZD, z prośbą o przydzielenie dotacji w wysokości  6 000 zł na dofinansowanie inwestycji polegającej na wykonaniu 4 komór chłonnych dla wody opadowej wraz z urządzeniami przesyłowymi zgodnie z Uchwałą nr 11/2021 i 12/2021 Walnego Zebrania.

Zarząd ogrodu ROD RELAKS informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dokonało zwrotu nadpłaty  w kwocie  990zł. Nadpłata dotyczy trzech lat, 330 zł za każdy rok. Kwotę tą pobrano od nas niezgodnie z obowiązującą Ustawą. Z informacji z Polskich Wód wynika, że otrzymamy także zwrot różnicy nadpłaconej za tak zwaną opłatę zmienną. Opłata zmienna będzie nam naliczana po 0,05zł za 1 m³ a  nie po 0,15 zł jak było do tej pory. Dotyczy to oczywiście pobieranej  wody z naszych studni głębinowych.

Parkowanie pojazdów na terenie ROD

W związku z licznymi skargami działkowiczów Zarząd Ogrodu przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu regulaminu ROD, szczególnie w zakresie przepisów dotyczących bezprawnego wjeżdżania i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie Naszego Ogrodu.

§ 68 [Zakazy porządkowe]
Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,
7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,
8) mycia i naprawiania na terenie ROD – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych,

§ 69 [Wjazd na teren ROD]
Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

Altany działkowe

Szanowni Działkowicze,
Wszyscy, którzy mają zamiar lub są w trakcie (a nie dostarczyli planu ) budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej są zobowiązani dostarczyć do Zarządu ROD Relaks rysunek z informacją o powierzchni zabudowy, wysokość oraz usytuowanie od granic działki. Również Ci Działkowicze, którzy już zrealizowali budowę, a nie złożyli planu, proszeni są o jak najszybsze dokonanie tej czynności.

§ 45 [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]
1. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44
3. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

Kliknij, aby przejść do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Aktualności – ROD Pruszków