Brama główna od strony ul. Syreny

Szanowni działkowcy,
w ostatnim czasie następuje cykliczne uszkodzenie zamka w bramie głównej do naszego Ogrodu. Zamek wytrzymuje do 4 dni. Koszt wymiany wkładki to ok. 60zł. Aż wierzyć się nie chce czyżby to był akt wandalizmu? Zarząd jest zmuszony do podjęcia działań aby usprawnić otwieranie i zamykanie tej bramy. Na chwilę obecną zdecydowaliśmy o zamontowaniu zwory elektromagnetycznej. Otwieranie bramy z zewnątrz będzie brelokiem na tak zwany chip. Od środka brama będzie otwierana przyciskiem standardowym. Koszt zestawu to ok. 1 tys. złotych, bez robocizny. Po zamontowaniu tego zamka elektromagnetycznego, każdy działkowiec powinien dokonać zakupu breloka-chipa na własny koszt. Na początku zakupimy 150 szt breloków zwanych chipem. W razie potrzeby będzie można dokupić i zaprogramować kolejne chipy. Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w biurze Zarządu.

Zniesienie ograniczeń dot. zwoływania Walnych Zebrań

W dniu 21 maja 2020r Krajowy Zarząd PZD zadecydował o odstąpieniu od ograniczeń w zakresie zwoływania walnych zebrań podejmując uchwałę nr 120/2020. Z uwagi na to, że jest u nas ponad 200 Członków Polskiego Związku Działkowców, a uchwała daje możliwość organizowania Walnych Zebrań Ogrodom posiadającym do 100 członków, brak jest możliwości zorganizowania w naszym Ogrodzie Walnego Zebrania.

Altany działkowe

Szanowni Działkowicze,
Wszyscy, którzy mają zamiar lub są w trakcie (a nie dostarczyli planu ) budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej są zobowiązani dostarczyć do Zarządu ROD Relaks rysunek z informacją o powierzchni zabudowy, wysokość oraz usytuowanie od granic działki. Również Ci Działkowicze, którzy już zrealizowali budowę, a nie złożyli planu, proszeni są o jak najszybsze dokonanie tej czynności.

§ 45 [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]
1. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44
3. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

Kliknij, aby przejść do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Opłaty Ogrodowe 2020

Z dniem 15 kwietnia 2020 roku rozpoczynamy zbieranie opłat ogrodowych w formie zaliczki wg wytycznych Krajowego Zarządu PZD

Wysokość zaliczki będzie naliczana z zastrzeżeniem ceny za dostarczanie wody miejskiej wedle stanu z licznika, energii elektrycznej wedle stanu z licznika /wzrost ceny za energię elektryczną, który nastąpił od 1 stycznia 2020r. Zarząd zdecydował wprowadzić opłatę na remont hydroforni, natomiast opłata na potrzeby zatrudnienia gospodarza ogrodu zostaje włączona w opłatę za działkę.
Przed dokonaniem wpłaty działkowcy zobowiązani są uzgodnić kwotę wpłacanej zaliczki ze Skarbnikiem ogrodu podając stany liczników zużytej wody i prądu.
Z powodu pandemii koronawirusa wyliczone kwoty należy wpłacać na konto bankowe ogrodu nr rachunku 92 1020 1055 0000 9102 0406 3822 PKO Bank Polski SA począwszy od 15 kwietnia 2020 roku.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Zarząd dopuszcza dokonanie wpłaty zaliczkowej w formie gotówki u Skarbnika ogrodu z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa ochrony osobistej wedle rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia.
Decyzją Krajowego Zarządu PZD Walne Zebranie ROD Relaks powinno się odbyć w terminie do 31 lipca 2020r. W przypadku zatwierdzenia opłat ogrodowych przez Walne Zebranie w wysokości planowanej przez Zarząd, zaliczki zostaną potraktowane jako końcowe i zgodne z przepisami obowiązującymi w PZD rozliczenie działkowca w 2020r. W przypadku zatwierdzenia przez Walne Zebranie kwot niższych nastąpi zwrot nadpłaty, jeśli będą to kwoty wyższe będzie potrzebna dopłata.

Ostateczny termin dokonania wpłat zaliczkowych to 30 czerwca 2020r.

Odwołanie Walnego Zebrania

W związku z zaistniałą sytuacją (pandemia koronawirusa) Zarząd ROD Relaks informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze zaplanowane na 25 kwietnia obecnego roku zostało odwołane. Na chwilę obecną nie ma ustalonego nowego terminu. Zależne jest to od rozwoju sytuacji w naszym kraju. Poniżej znajdują się linki do uchwał i komunikatów władz PZD.
Zarząd prosi wszystkich działkowców o zapoznanie się z ich treścią.

Uchwała nr 44/2020
Uchwała nr 60/2020
Komunikat KZ z 11.03.2020
Komunikat KZ z 16.03.2020

Sprawy porządkowe

Na podstawie regulaminu ROD Rozdział V Zagospodarowanie działki i Rozdział VII Przepisy porządkowe Zarząd zwraca uwagę działkowcom, którzy nie mają umieszczonego numeru działki w widocznym miejscu, aby dostosowali się do tego wymogu. Prosimy także o utrzymanie czystości na działkach, w tym koszenie trawy, przycinanie krzewów i drzew zgodnie z obowiązującym regulaminem na własnej działce i w alejkach przylegających do działek.

Dane Adresowe

Na podstawie regulaminu ROD § 9 ust. 2 pkt. 6 w brzmieniu ,,aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji” Zarząd ROD Relaks zawraca się do wszystkich użytkowników działek, których dane zostały zmienione aby dostosowali się do przepisów wymaganych regulaminem.

ROD Pruszków