Walne Zebranie Komisaryczne

Zarząd ROD „RELAKS” w Pruszkowie informuje:

Zgodnie z uchwałą KR PZD nr 4/IV/2020 §3 ust. 2 z dnia 25.06.2020 roku Zarząd ROD „RELAKS” podjął uchwałę o zorganizowaniu Zebrania Walnego Komisarycznego.

Informujemy działkowców o możliwości zgłaszania się osobiście do Członków Zarządu ROD „RELAKS” (z dokumentem tożsamości) lub telefonicznie nr telefonu 733 350 225 celem złożenia oświadczenia o chęci uczestnictwa w Zebraniu Walnym Komisarycznym ROD „RELAKS”.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 18 września 2020 roku do dnia 23 września 2020 roku

Liczba uczestników zebrania jest ograniczona do 30 osób. Osoby, które nie złożą oświadczenia nie będą miały prawa do uczestnictwa w Zebraniu.

Do pobrania: Oświadczenie WZ Komisaryczne

Opłaty jesienne

Od 2 października (sobota) zaczynamy zbierać opłaty za zużycie prądu i wody miejskiej w okresie letnim. Stany liczników zużycia prądu przez poszczególne działki będą dostępne u Skarbnika ogrodu. Natomiast stan liczników zużycia wody miejskiej odczytujemy osobiście i podajemy także do Skarbnika ogrodu. Użytkownicy działek mogą wpłacać swoje zobowiązania na konto bankowe ogrodu lub w gotówce na działce nr 15. W przypadku wpłaty na konto bankowe ogrodu należy w tytule podać imię i nazwisko, nr działki i wpisać ‘’OPŁATA ZA PRĄD I WODĘ”.

Kontenery

Zarząd Ogrodu realizując potrzeby działkowiczów i jednocześnie działając w sztywnych ramach przyjętego na 2020 rok budżetu w bieżącym tygodniu zamówił 2 kontenery na odpady różne.
– Pierwszy kontener zamówiony został na dzień 25 września (piątek) godzina 14:00
– Drugi kontener zamówiony został na dzień 26 września (sobota) godzina 8:00

Do powyższych kontenerów kategorycznie zabrania się wrzucania:
• Kompostowalnych odpadów zielonych
• Wielkogabarytowych odpadów budowlanych
• Wszelkiego rodzaju mebli
• Wszelkiego złomu metalowego

Celem utrzymania porządku i czystości na terenach wspólnych Naszego Ogrodu, wszystkim działkowcom kategorycznie zakazuje się:
– Magazynowania jakichkolwiek odpadów w okolicy bramy głównej przed przyjazdem kontenera,
– Każdy działkowicz ma obowiązek osobiście umieścić w kontenerze przyniesione przez siebie odpady,
– Bezwzględnie zakazuje się pozostawiania odpadów w rejonie bramy głównej w oczekiwaniu na kolejny kontener.

W przypadku gdy kontener zostanie zapełniony, każdy działkowiec winien swoje niezabrane odpady składować na terenie własnej działki w oczekiwaniu na kolejny kontener, a nie magazynować je na części wspólnej w okolicy bramy głównej.

Toaleta

Zarząd ROD Relaks przekazuje działkowcom toaletę (damsko-męską) usytuowaną w szczycie budynku świetlicy. Toaleta będzie zamykana na okres zimowy. Kabina TOI TOI znajdująca się przy bramie głównej zostanie usunięta. Zlewki z toalet przenośnych należy wylewać do szamba poprzez właz rewizyjny do czasu wybudowania specjalnego zrzutu. Prosimy o zachowanie czystości w nowo otwartym WC.

Parkowanie pojazdów w sąsiedztwie Ogrodu

W związku z licznymi skargami mieszkańców ulic przyległych do ROD „RELAKS” uprasza się działkowiczów o parkowanie swoich pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

W szczególności uprasza się działkowców aby nie utrudniali mieszkańcom tych ulic wjazdu na teren swoich posesji.

Brama główna po modernizacji

Zarząd ROD Relaks informuje, że główna brama wjazdowa została przystosowana do zamykania na zamek elektromagnetyczny. W celu otwarcia bramy do czasu pobrania chipa używamy tylko przycisku znajdującego się na skrzynce energetycznej przy furtce na terenie ogrodu. Bramę należy zamykać delikatnie dociskając w kierunku zamknięcia aż słychać będzie zatrzaśnięcie rygla. Chipy dostępowe wydawane będą przez kol. Pawła Goździka Dz. Nr 72. Od poniedziałku (03-08-2020r) chipy wydaje Skarbnik ogrodu M. Bąkiewicz Dz. nr 15, tel. kontaktowy – 530 602 084.

Parkowanie pojazdów na terenie ROD

W związku z licznymi skargami działkowiczów Zarząd Ogrodu przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu regulaminu ROD, szczególnie w zakresie przepisów dotyczących bezprawnego wjeżdżania i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie Naszego Ogrodu.

§ 68 [Zakazy porządkowe]
Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,
7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,
8) mycia i naprawiania na terenie ROD – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych,

§ 69 [Wjazd na teren ROD]
Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

Zniesienie ograniczeń dot. zwoływania Walnych Zebrań

W dniu 21 maja 2020r Krajowy Zarząd PZD zadecydował o odstąpieniu od ograniczeń w zakresie zwoływania walnych zebrań podejmując uchwałę nr 120/2020. Z uwagi na to, że jest u nas ponad 200 Członków Polskiego Związku Działkowców, a uchwała daje możliwość organizowania Walnych Zebrań Ogrodom posiadającym do 100 członków, brak jest możliwości zorganizowania w naszym Ogrodzie Walnego Zebrania.

Altany działkowe

Szanowni Działkowicze,
Wszyscy, którzy mają zamiar lub są w trakcie (a nie dostarczyli planu ) budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej są zobowiązani dostarczyć do Zarządu ROD Relaks rysunek z informacją o powierzchni zabudowy, wysokość oraz usytuowanie od granic działki. Również Ci Działkowicze, którzy już zrealizowali budowę, a nie złożyli planu, proszeni są o jak najszybsze dokonanie tej czynności.

§ 45 [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]
1. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44
3. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

Kliknij, aby przejść do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Opłaty Ogrodowe 2020

Z dniem 15 kwietnia 2020 roku rozpoczynamy zbieranie opłat ogrodowych w formie zaliczki wg wytycznych Krajowego Zarządu PZD

Wysokość zaliczki będzie naliczana z zastrzeżeniem ceny za dostarczanie wody miejskiej wedle stanu z licznika, energii elektrycznej wedle stanu z licznika /wzrost ceny za energię elektryczną, który nastąpił od 1 stycznia 2020r. Zarząd zdecydował wprowadzić opłatę na remont hydroforni, natomiast opłata na potrzeby zatrudnienia gospodarza ogrodu zostaje włączona w opłatę za działkę.
Przed dokonaniem wpłaty działkowcy zobowiązani są uzgodnić kwotę wpłacanej zaliczki ze Skarbnikiem ogrodu podając stany liczników zużytej wody i prądu.
Z powodu pandemii koronawirusa wyliczone kwoty należy wpłacać na konto bankowe ogrodu nr rachunku 92 1020 1055 0000 9102 0406 3822 PKO Bank Polski SA począwszy od 15 kwietnia 2020 roku.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Zarząd dopuszcza dokonanie wpłaty zaliczkowej w formie gotówki u Skarbnika ogrodu z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa ochrony osobistej wedle rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia.
Decyzją Krajowego Zarządu PZD Walne Zebranie ROD Relaks powinno się odbyć w terminie do 31 lipca 2020r. W przypadku zatwierdzenia opłat ogrodowych przez Walne Zebranie w wysokości planowanej przez Zarząd, zaliczki zostaną potraktowane jako końcowe i zgodne z przepisami obowiązującymi w PZD rozliczenie działkowca w 2020r. W przypadku zatwierdzenia przez Walne Zebranie kwot niższych nastąpi zwrot nadpłaty, jeśli będą to kwoty wyższe będzie potrzebna dopłata.

Ostateczny termin dokonania wpłat zaliczkowych to 30 czerwca 2020r.

ROD Pruszków