WALNE ZEBRANIE

Działając na podstawie Statutu Polskiego Związku Działkowców §59 Zarząd ROD Relaks postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Polskiego Związku Działkowców ROD Relaks w Pruszkowie w dniu 20 maja 2023r w I terminie o godz. 10:30 w II terminie o godz. 11:00. Zebranie odbędzie się na terenie ogrodu działkowego RELAKS w Pruszkowie.

WODA OGRODOWA

W dniu 15 kwietnia została uruchomiona woda miejska i ogrodowa z własnego ujęcia. Zarząd prosi wszystkich działkowców aby dokonali sprawdzenia szczelności obydwu instalacji wodnych. Ewentualne przecieki na swojej działce należy naprawić we własnym zakresie. Wszyscy, którzy posiadają wodę miejską zobowiązani są do zamontowania wodomierzy. Spacerując po ogrodzie widać, że nie wszędzie są założone wodomierze. Prosimy o przestrzeganie tych zasad, aby można było uczciwie rozliczać zużycie wody miejskiej przez poszczególnych działkowców.

Altany działkowe

Szanowni Działkowicze,
Wszyscy, którzy mają zamiar lub są w trakcie (a nie dostarczyli planu ) budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej są zobowiązani dostarczyć do Zarządu ROD Relaks rysunek z informacją o powierzchni zabudowy, wysokość oraz usytuowanie od granic działki. Również Ci Działkowicze, którzy już zrealizowali budowę, a nie złożyli planu, proszeni są o jak najszybsze dokonanie tej czynności.

§ 45 [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]
1. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44
3. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

Kliknij, aby przejść do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

ZATRUDNIENIE GOSPODARZA OGRODU

Zbliża się sezon działkowy 2023. Zarząd ogrodu pilnie poszukuje osoby chętnej do objęcia funkcji Gospodarza. Taką osobę chcemy zatrudnić na umowę zlecenie na okres 6 miesięcy. Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich działkowców z naszego ogrodu aby wspólnymi silami wyłonić jakiegoś kandydata do objęcia funkcji Gospodarza. Szczegóły uposażenia dla Gospodarza są do ustalenia z Zarządem ogrodu.

Dotacja z PZD

Zarząd ROD Relaks informuje, że w dniu 10 stycznia na konto bankowe naszego ogrodu wpłynęła kwota 15 tys złotych. Jest to dotacja (właściwie refundacja) którą otrzymaliśmy z Okręgu Mazowieckiego PZD na wykonanie remontu alejek ogrodowych w części wspólnej naszego ogrodu. Całkowity koszt wykonania tego remontu wyniósł ok. 40 tys złotych za co zapłaciliśmy ze środków własnych. Zatem kwota 15 tys złotych, którą otrzymaliśmy zostanie spożytkowana na kapitalny remont (wymiana na nowe)  dwóch rozdzielni elektrycznych nisko – napięciowych, które są w tragicznym stanie prawdopodobnie od ponad 30 lat nie remontowane i nie spełniające podstawowych wymogów bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie ogrodu odpowiada zarząd, w związku z tym sprawą priorytetową jest dostosowanie naszych urządzeń elektrycznych do aktualnie obowiązujących przepisów.

Admin – ROD Pruszków