Dotacja z PZD

Zarząd ROD Relaks informuje, że w dniu 10 stycznia na konto bankowe naszego ogrodu wpłynęła kwota 15 tys złotych. Jest to dotacja (właściwie refundacja) którą otrzymaliśmy z Okręgu Mazowieckiego PZD na wykonanie remontu alejek ogrodowych w części wspólnej naszego ogrodu. Całkowity koszt wykonania tego remontu wyniósł ok. 40 tys złotych za co zapłaciliśmy ze środków własnych. Zatem kwota 15 tys złotych, którą otrzymaliśmy zostanie spożytkowana na kapitalny remont (wymiana na nowe)  dwóch rozdzielni elektrycznych nisko – napięciowych, które są w tragicznym stanie prawdopodobnie od ponad 30 lat nie remontowane i nie spełniające podstawowych wymogów bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie ogrodu odpowiada zarząd, w związku z tym sprawą priorytetową jest dostosowanie naszych urządzeń elektrycznych do aktualnie obowiązujących przepisów.

Odstawienie wody

W dniu 19 listopada (sobota) zostanie zakręcona woda miejska i ogrodowa z hydroforni. Po dokonaniu czynności odstawienia wody działkowcy na swoich działkach powinni otwożyć zawory czerpalne w celu rozprężenia i spuszczenia wody z instalacji. Wodomierze zabezpieczamy przed zamarznięciem we własnym zakresie,  najlepiej je zdemontować.

Dotacja z OZM PZD

Dzięki staraniom Zarządu ROD Relaks nasz ogród w dniu 5 września otrzymał dotację z OZM PZD w kwocie 15 tys. złotych. Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania pieniądze te zostaną wydatkowane na remont alejki głównej (wjazd w ok. bramy, także zostanie wykonany chodnik wzdłuż świetlicy do WC)

Szanowni działkowicze!

Po raz kolejny zwracamy się do Was o zachowanie rozsądku wyrzucając śmieci. Pojemniki mają ograniczoną pojemność i nie można ich przepełniać ponieważ MZO nie zabiera więcej niż powinno się zmieścić do pokrywy. Jeśli pojemnik jest pełny i więcej się już nie zmieści, to nie zostawiajcie śmieci obok na ziemi. Jak wiecie ogród nie posiada obecnie gospodarza i kto potem ma te śmieci z ziemi uprzątnąć? Nadmiar śmieci zostaje przerzucony na opróżniony pojemnik co w rezultacie od razu go zapełnia, a odbiór odpadów zmieszanych odbywa się raz na dwa tygodnie.

Wniosek o dotację

Działając w imieniu Zarządu ROD Relaks, Prezes Zbigniew Ciarciński złożył wniosek o przydzielenie dotacji dla naszego ogrodu z Funduszu Rozwoju Okręgu Mazowieckiego PZD, zgodnie z uchwałą nr 8/2022 i nr 9/2022 Walnego Zebrania. 

Odpady segregowane

W dniu 11 maja zostały podstawione pojemniki na odpady segregowane z MZO Pruszków. Tego samego dnia pojemnik na odpady zmieszane był przepełniony. Zwracamy się z prośbą aby wszyscy działkowcy przestrzegali obowiązującej zasady segregacji odpadów i nie przepełniali żadnego z pojemników. Kontenery, które zamawiamy corocznie będą podstawione w innym terminie z powodu braku funduszu na ten cel. Jak wiadomo nasze Walne Zebranie planowane jest na 28 maja, miejmy nadzieję, że uchwalimy wysokość opłat ogrodowych i zaczniemy funkcjonować w normalnym trybie.

Zwracamy także uwagę, że nie wszyscy działkowcy mają zamontowane wodomierze na poborze wody miejskiej. Pobieranie tej wody bez opomiarowania jest zakazane. Wszyscy Ci co nie dopełnili tego obowiązku proszeni są o natychmiastowy montaż licznika wody miejskiej.

Zgodnie z regulaminem Rodzinnych Ogrodów Działkowych koszenie alejki w części wspólnej w połowie należy do działkowca na długości jego działki. Zatem prosimy aby stosować się do tej zasady, lub uzgadniać z sąsiadem i naprzemiennie kosić te alejki na długości naszych działek.

ZATRUDNIENIE GOSPODARZA OGRODU

Zbliża się sezon działkowy 2022, za kilka dni podstawimy pojemniki na tak zwane odpady segregowane, 4 kwietnia puszczamy wodę. Zarząd ogrodu pilnie poszukuje osoby chętnej do objęcia funkcji Gospodarza. Taką osobę chcemy zatrudnić na umowę zlecenie na okres 6 miesięcy. Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich działkowców z naszego ogrodu aby wspólnymi silami wyłonić jakiegoś kandydata do objęcia funkcji Gospodarza. Szczegóły uposażenia dla Gospodarza są do ustalenia z Zarządem ogrodu.

Parkowanie pojazdów na terenie ROD

W związku z licznymi skargami działkowiczów Zarząd Ogrodu przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu regulaminu ROD, szczególnie w zakresie przepisów dotyczących bezprawnego wjeżdżania i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie Naszego Ogrodu.

§ 68 [Zakazy porządkowe]
Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,
7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,
8) mycia i naprawiania na terenie ROD – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych,

§ 69 [Wjazd na teren ROD]
Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

Altany działkowe

Szanowni Działkowicze,
Wszyscy, którzy mają zamiar lub są w trakcie (a nie dostarczyli planu ) budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej są zobowiązani dostarczyć do Zarządu ROD Relaks rysunek z informacją o powierzchni zabudowy, wysokość oraz usytuowanie od granic działki. Również Ci Działkowicze, którzy już zrealizowali budowę, a nie złożyli planu, proszeni są o jak najszybsze dokonanie tej czynności.

§ 45 [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]
1. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44
3. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

Kliknij, aby przejść do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Admin – ROD Pruszków