WODA OGRODOWA

Ze względu na warunki pogodowe (ujemne temperatury szczególnie w nocy)  10 kwietnia (sobota) będzie uruchomiony rurociąg wody ogrodowej z własnego ujęcia (hydrofornia). Natomiast w dniu 17 kwietnia także (sobota) uruchomimy wodę miejską. Wszyscy działkowcy, którzy mają ujęcie wody miejskiej na swojej działce muszą mieć zamontowane wodomierze przed uruchomieniem wody miejskiej.

PLANOWANA INWESTYCJA

Szanowni działkowcy!

Zarząd ROD Relaks rozpoczął przygotowania (zgodnie z wymaganymi procedurami) inwestycji polegającej na modernizacji alejek ogrodowych części wspólnej poprzez ułożenie ażurowych płyt betonowych w alejkach, które są najczęściej zalewane w czasie wiosennych roztopów i intensywnych opadów deszczu. Pojawiła się możliwość uzyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckiego przy współudziale Urzędu Miasta Pruszków na wsparcie finansowe z MIAD MAZOWSZE 2021 (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców). Na podstawie specjalnej uchwały nr 29/2021 Krajowego Zarząd PZD, Zarządy ogrodów działkowych są upoważnione do występowania o wsparcie finansowe do  podmiotów zewnętrznych. Zarząd ROD Relaks stara się wykorzystać tą szansę rozpoczynając intensywne działania w tym kierunku. Samo przygotowanie dokumentów to pierwszy krok. Stosowne wnioski musimy złożyć do Okręgowego Zarządu PZD, następnie do Urzędu Miasta w Pruszkowie, a na końcu do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckiego. Potem pozostanie tylko czekać i liczyć na to, że nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. W razie rozwoju sytuacji Zarząd ogrodu będzie informował działkowców na bieżąco w przedmiotowej sprawie.

OGŁOSZENIE – WODA

W dniu 10 kwietnia (sobota) będzie nawadniana sieć wodociągowa- woda miejska i ogrodowa. Prosimy wszystkich użytkowników działek o sprawdzenie instalacji na działce, zamontowanie wodomierzy i zakręcenie zaworów odcinających. Obydwa ujęcia wody na poszczególnej działce muszą być sprawne najpóźniej do 7 kwietnia.

W razie potrzeby kontaktować się z W. Nowaczkiem tel.  604 235 851

lub członkami Zarządu: tel.  733 350 225, 530 602 084

KOMISJA REWIZYJNA – WAKAT

W związku z rezygnacją Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej istnieje pilna potrzeba dokooptowania jednej osoby w celu uzupełnienia powstałego wakatu. Dla przypomnienia Komisja Rewizyjna ROD musi być co najmniej 3 osobowa. Zarząd i Komisja Rewizyjna zwraca się do działkowców naszego ogrodu o zgłoszenie się osoby chętnej , która zechce wesprzeć prowadzenie ogrodu zgodnie ze Statutem PZD.

Parkowanie pojazdów na terenie ROD

W związku z licznymi skargami działkowiczów Zarząd Ogrodu przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu regulaminu ROD, szczególnie w zakresie przepisów dotyczących bezprawnego wjeżdżania i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie Naszego Ogrodu.

§ 68 [Zakazy porządkowe]
Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,
7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,
8) mycia i naprawiania na terenie ROD – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych,

§ 69 [Wjazd na teren ROD]
Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

Altany działkowe

Szanowni Działkowicze,
Wszyscy, którzy mają zamiar lub są w trakcie (a nie dostarczyli planu ) budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej są zobowiązani dostarczyć do Zarządu ROD Relaks rysunek z informacją o powierzchni zabudowy, wysokość oraz usytuowanie od granic działki. Również Ci Działkowicze, którzy już zrealizowali budowę, a nie złożyli planu, proszeni są o jak najszybsze dokonanie tej czynności.

§ 45 [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]
1. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44
3. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

Kliknij, aby przejść do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Odwołanie Walnego Zebrania

W związku z zaistniałą sytuacją (pandemia koronawirusa) Zarząd ROD Relaks informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze zaplanowane na 25 kwietnia obecnego roku zostało odwołane. Na chwilę obecną nie ma ustalonego nowego terminu. Zależne jest to od rozwoju sytuacji w naszym kraju. Poniżej znajdują się linki do uchwał i komunikatów władz PZD.
Zarząd prosi wszystkich działkowców o zapoznanie się z ich treścią.

Uchwała nr 44/2020
Uchwała nr 60/2020
Komunikat KZ z 11.03.2020
Komunikat KZ z 16.03.2020

Sprawy porządkowe

Na podstawie regulaminu ROD Rozdział V Zagospodarowanie działki i Rozdział VII Przepisy porządkowe Zarząd zwraca uwagę działkowcom, którzy nie mają umieszczonego numeru działki w widocznym miejscu, aby dostosowali się do tego wymogu. Prosimy także o utrzymanie czystości na działkach, w tym koszenie trawy, przycinanie krzewów i drzew zgodnie z obowiązującym regulaminem na własnej działce i w alejkach przylegających do działek.

Admin – ROD Pruszków