ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Relaks w Pruszkowie

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 31 lipca 2021 r. na terenie ogrodu Relaks w reżimie sanitarnym, na wolnym powietrzu, obok Świetlicy i bramy głównej ogrodu.

Początek obrad:

W I terminie godz. 11.00 w II terminie godz.11.30 **

**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

************************************************************************

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej[1].
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe).
 8. Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w okresie sprawozdawczym[2].
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r
 11. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 i 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 12. Dyskusja.
 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 r.
  4. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.
  5. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
  6. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 r.
 15. Projekt planu pracy na 2021 r.
 16. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
 17. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 18. Dyskusja.
 19. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD[3].
 20. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydata(-ów) do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD[4].
 21. Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata(-ów) na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD 2.
 22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
  2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców[5],
  3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  4. Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
  5. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 24.07.21 oraz 25.07.21 r.

w godz. od 10.00 do 12.00 w biurze Zarządu ROD Relaks.


[1] Tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

[2] Tylko w przypadku, w okresie sprawozdawczym przeprowadzona była kontrola organów ROD.

[3] Tylko w przypadku, gdy w ciągu roku dokooptowano członka(-ów) organu ROD (§ 40 ust. 2 Statutu PZD).

[4] W przypadku, gdy zajdzie potrzeba dokonania wyborów uzupełniających (organu lub delegata) z powodu braku organu, wakatu lub niezatwierdzenia osób dokooptowanych do organu ROD (§ 65 ust. 3 Statutu PZD).

[5] Tylko w przypadku podjęcia inwestycji. Oddzielna uchwała dla każdego zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 roku „w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców”.

Opłaty za Użytkowanie Działki w 2021 r.

Rozpoczynamy zbieranie opłat ogrodowych za użytkowanie działki w 2021r. W okresie pandemicznym zgodnie z decyzją Krajowej Rady Polskiego Związku działkowców opłat za działkę dokonujemy przelewem : bank, poczta lub inne punkty, które realizują przyjmowanie opłat. Każdy użytkownik działki posiadający adres e-mail otrzyma wygenerowaną notę obciążeniową w wersji elektronicznej na swoją skrzynkę pocztową. Pozostali działkowcy nie posiadający skrzynki pocztowej e-mail otrzymają notę w wersji papierowej. Dokonując przelewu w tytule wpisujemy nr noty obciążeniowej i nr własnej działki. Noty papierowe będą wydawane w najbliższą sobotę (29.05) w godz. 10:00 – 12:00 w biurze zarządu- świetlica. Ci którzy nie mogą odebrać not w tym dniu kontaktują się ze Skarbnikiem lub innym Członkiem Zarządu w celu odebrania noty obciążeniowej.

Tel. Skarbnik              517 771 727   

Parkowanie pojazdów na terenie ROD

W związku z licznymi skargami działkowiczów Zarząd Ogrodu przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu regulaminu ROD, szczególnie w zakresie przepisów dotyczących bezprawnego wjeżdżania i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie Naszego Ogrodu.

§ 68 [Zakazy porządkowe]
Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,
7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,
8) mycia i naprawiania na terenie ROD – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych,

§ 69 [Wjazd na teren ROD]
Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

Altany działkowe

Szanowni Działkowicze,
Wszyscy, którzy mają zamiar lub są w trakcie (a nie dostarczyli planu ) budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej są zobowiązani dostarczyć do Zarządu ROD Relaks rysunek z informacją o powierzchni zabudowy, wysokość oraz usytuowanie od granic działki. Również Ci Działkowicze, którzy już zrealizowali budowę, a nie złożyli planu, proszeni są o jak najszybsze dokonanie tej czynności.

§ 45 [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]
1. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44
3. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

Kliknij, aby przejść do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Sprawy porządkowe

Na podstawie regulaminu ROD Rozdział V Zagospodarowanie działki i Rozdział VII Przepisy porządkowe Zarząd zwraca uwagę działkowcom, którzy nie mają umieszczonego numeru działki w widocznym miejscu, aby dostosowali się do tego wymogu. Prosimy także o utrzymanie czystości na działkach, w tym koszenie trawy, przycinanie krzewów i drzew zgodnie z obowiązującym regulaminem na własnej działce i w alejkach przylegających do działek.

Dane Adresowe

Na podstawie regulaminu ROD § 9 ust. 2 pkt. 6 w brzmieniu ,,aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji” Zarząd ROD Relaks zawraca się do wszystkich użytkowników działek, których dane zostały zmienione aby dostosowali się do przepisów wymaganych regulaminem.

Admin – ROD Pruszków