Wyłączenie wody

W dniu 21 listopada (sobota) zostanie wyłączona woda miejska i ogrodowa na okres zimowy. Prosimy w tym dniu po godzinie 11:00 bądź w dniu następnym o odkręcenie wszystkich zaworów czerpalnych i odcinających w obydwu wodociągach. Obydwa wodociągi będą napowietrzane następnego dnia (niedziela – 22.11.2020r). Nieodkręcenie zaworów będzie skutkowało zaleganiem wody w układzie i w konsekwencji uszkodzeniem zaworów i wodomierzy. Wodomierze znajdujące się na zewnątrz powinny być zdemontowane i zabezpieczone przed zamarzaniem. Decyzją Zarządu Ogrodu Działkowego „RELAKS” wymiana zaworów i wodomierzy rozsadzonych z powodu nieotwarcia zaworów, będzie odpłatna.

Walne Zebranie Komisaryczne

Zarząd ROD „RELAKS” w Pruszkowie informuje:

Zgodnie z uchwałą KR PZD nr 4/IV/2020 §3 ust. 2 z dnia 25.06.2020 roku Zarząd ROD „RELAKS” podjął uchwałę o zorganizowaniu Zebrania Walnego Komisarycznego.

Informujemy działkowców o możliwości zgłaszania się osobiście do Członków Zarządu ROD „RELAKS” (z dokumentem tożsamości) lub telefonicznie nr telefonu 733 350 225 celem złożenia oświadczenia o chęci uczestnictwa w Zebraniu Walnym Komisarycznym ROD „RELAKS”.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 18 września 2020 roku do dnia 23 września 2020 roku

Liczba uczestników zebrania jest ograniczona do 30 osób. Osoby, które nie złożą oświadczenia nie będą miały prawa do uczestnictwa w Zebraniu.

Do pobrania: Oświadczenie WZ Komisaryczne

Opłaty jesienne

Od 2 października (sobota) zaczynamy zbierać opłaty za zużycie prądu i wody miejskiej w okresie letnim. Stany liczników zużycia prądu przez poszczególne działki będą dostępne u Skarbnika ogrodu. Natomiast stan liczników zużycia wody miejskiej odczytujemy osobiście i podajemy także do Skarbnika ogrodu. Użytkownicy działek mogą wpłacać swoje zobowiązania na konto bankowe ogrodu lub w gotówce na działce nr 15. W przypadku wpłaty na konto bankowe ogrodu należy w tytule podać imię i nazwisko, nr działki i wpisać ‘’OPŁATA ZA PRĄD I WODĘ”.

Parkowanie pojazdów na terenie ROD

W związku z licznymi skargami działkowiczów Zarząd Ogrodu przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu regulaminu ROD, szczególnie w zakresie przepisów dotyczących bezprawnego wjeżdżania i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie Naszego Ogrodu.

§ 68 [Zakazy porządkowe]
Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,
7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,
8) mycia i naprawiania na terenie ROD – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych,

§ 69 [Wjazd na teren ROD]
Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

Altany działkowe

Szanowni Działkowicze,
Wszyscy, którzy mają zamiar lub są w trakcie (a nie dostarczyli planu ) budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej są zobowiązani dostarczyć do Zarządu ROD Relaks rysunek z informacją o powierzchni zabudowy, wysokość oraz usytuowanie od granic działki. Również Ci Działkowicze, którzy już zrealizowali budowę, a nie złożyli planu, proszeni są o jak najszybsze dokonanie tej czynności.

§ 45 [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]
1. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44
3. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

Kliknij, aby przejść do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Odwołanie Walnego Zebrania

W związku z zaistniałą sytuacją (pandemia koronawirusa) Zarząd ROD Relaks informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze zaplanowane na 25 kwietnia obecnego roku zostało odwołane. Na chwilę obecną nie ma ustalonego nowego terminu. Zależne jest to od rozwoju sytuacji w naszym kraju. Poniżej znajdują się linki do uchwał i komunikatów władz PZD.
Zarząd prosi wszystkich działkowców o zapoznanie się z ich treścią.

Uchwała nr 44/2020
Uchwała nr 60/2020
Komunikat KZ z 11.03.2020
Komunikat KZ z 16.03.2020

ROD Pruszków