ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Relaks w Pruszkowie

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 31 lipca 2021 r. na terenie ogrodu Relaks w reżimie sanitarnym, na wolnym powietrzu, obok Świetlicy i bramy głównej ogrodu.

Początek obrad:

W I terminie godz. 11.00 w II terminie godz.11.30 **

**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

************************************************************************

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej[1].
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe).
 8. Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w okresie sprawozdawczym[2].
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r
 11. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 i 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 12. Dyskusja.
 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 r.
  4. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.
  5. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
  6. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 r.
 15. Projekt planu pracy na 2021 r.
 16. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
 17. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 18. Dyskusja.
 19. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD[3].
 20. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydata(-ów) do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD[4].
 21. Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata(-ów) na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD 2.
 22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
  2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców[5],
  3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  4. Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
  5. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 24.07.21 oraz 25.07.21 r.

w godz. od 10.00 do 12.00 w biurze Zarządu ROD Relaks.


[1] Tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

[2] Tylko w przypadku, w okresie sprawozdawczym przeprowadzona była kontrola organów ROD.

[3] Tylko w przypadku, gdy w ciągu roku dokooptowano członka(-ów) organu ROD (§ 40 ust. 2 Statutu PZD).

[4] W przypadku, gdy zajdzie potrzeba dokonania wyborów uzupełniających (organu lub delegata) z powodu braku organu, wakatu lub niezatwierdzenia osób dokooptowanych do organu ROD (§ 65 ust. 3 Statutu PZD).

[5] Tylko w przypadku podjęcia inwestycji. Oddzielna uchwała dla każdego zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 roku „w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców”.

ZAWIADOMIENIE – ROD Pruszków